nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 500158002-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.

6 lipca, 2018
Ogłoszenie nr 500158002-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582244-N-2018
Data: 02/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6, 28200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SM.26.1.5.2018                                                                       Staszów, dnia 06.07.2018 roku

 

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ

I. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania składam zapytanie dotyczące SIWZ.

 

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiając nie wyrażą zgody na wprowadzenie opłat za czynności przewidziane w SIWZ jako zobowiązania Wykonawcy. Odnosząc się do treści pytania wskazuję, że w przypadku gdy Zamawiający spóźni się z płatnością jedyną konsekwencją na gruncie obowiązujących przepisów prawa jest możliwość naliczenia właściwych odsetek. Zatem w przypadku wprowadzenia do tabeli opłat i prowizji „kar” za opóźnienie w zapłacie Zamawiający uzna je za pozbawione podstawy prawnej i bezskuteczne.

Pytanie 2

Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby istotne postanowienia umowy określone w zał. Nr 6 do SIWZ zawarte zostały w aneksie do umowy. Wzór takiego aneksu Wykonawca załączy do oferty.

Pytanie 3

Zwracamy się o modyfikację zapisów pkt. 4 Formularza oferty oraz § 7 ust. 1 Umowy na następujący: „Oświadczamy, że zapewniamy udzielenie gwarancji …” Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację

powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji przez producenta bądź dostawcę sprzętu. W takim przypadku udzielający gwarancji winien dysponować na terenie Polski wyspecjalizowaną jednostką serwisową.

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że powołane „pkt. 4 Formularza oferty oraz § 7 ust.1 Umowy”, nie dotyczą dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

Pytanie 4

Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. W l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy sposób kalkulacji oferty.

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu pkt. 1.7 IPU o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 6

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 5% na 2%, z 0,1% na 0,01%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 7

Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Pytanie 8

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego – część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego – stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił rodzaj oprocentowania w Pkt.II.4), ppkt2. Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt.1.5 zał. Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 9

W pkt. 1.3 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej określony sposób przeniesienia własności.

Pytanie 10

Zgodnie z naszymi procedurami zawierając umowę z jednostką samorządu terytorialnego, powinniśmy wskazać nazwę tej JST oraz dodatkowo podać dane jednostki organizacyjnej

nieposiadającej osobowości prawnej, z której działalnością bezpośrednio jest związane zaciągane zobowiązanie.

Umowa powinna zostać zatem podpisana przez:

Starostwo Powiatowe w Staszowie – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Ul. I. J. Kraszewskiego 5

28-200 Staszów

NIP 8661709857

Faktury VAT byłyby wystawiane na powyższe dane. Przy czym w nazwie nabywcy widocznej na fakturach możemy ewentualnie zrezygnować z doprecyzowania jednostki organizacyjnej i zostawić jedynie: „Starostwo Powiatowe w Staszowie”, gdyż nie mamy technicznej możliwości dodania pola odbiorcy. Dane odbiorcy możemy wprowadzić jedynie w adresie korespondencyjnym, poprzedzając je skrótem [ODB]:

Odpowiedź:

Umowa zostanie podpisana przez:

Powiat Staszowski – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

W związku z powyższym nabywcą będzie:

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, NIP 866-170-98-57

Odbiorcą (płatnikiem) będzie:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów

II.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ w postaci wykazu sprzętu oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1 W wykazie sprzętu nie odnajdujemy – roweru pionowego, którego parametry zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie prawidłowej ilości sprzętu cardio jeżeli rower pionowy ma być ujęty w ofercie.

Odpowiedź:

Prawidłowe ilości sprzętu określono w poprawionych załącznikach nr 1 i nr 3a.

III.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ w postaci wykazu sprzętu oraz opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy zapisu widniejących przy maszynach stosowych:

Pytanie 1

„-maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu”

Rozumiem, że bezpieczna osłona stosu jest obowiązkowa dla maszyn. Czy zamawiający może doprecyzować materiał osłony pod kątem jakościowym i materiałowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby osłony stosu wykonane były z PVC.

IV. Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Pytanie 1

Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama)

-maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu

-maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w/w wymogi z załącznika nr 2 do SIWZ

V. Niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania: Urządzenia strefy siłowej

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo przenoszenie ciężaru na pasach w maszynach siłowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo profile stalowe o przekroju 60x80x3 mm?

Odpowiedź:

Tak

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach:

1. Nr 1 do SIWZ (wykaz sprzętu) poprzez dopisanie pozycji

 

- „Rower treningowy pionowy CARDIO” 2 szt oraz zmianę ilości w pozycji „Rower treningowy poziomy” na 2 szt.

2. Nr 3a do SIWZ (zestawienie cenowe) poprzez dopisanie pozycji

 

- „Rower treningowy pionowy 2 szt oraz zmianę ilości w pozycji „Rower treningowy poziomy” na 2 szt.

3. Nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna sprzętu) w pozycji „Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama)” poprzez wykreślenie:

 

- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu – maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon

4. Nr 6 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy) poprzez dopisanie w punkcie 1.18 katalogu zmian

 

Wyjaśnienie zmiana treści SIWZ

W załączeniu zamieszczono poprawione załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu (po zmianie)

Nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna sprzętu);

Nr 3a do SIWZ (Zestawienie cenowe);

Nr 6 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy)

 

 

       DYREKTOR
Andrzej Walczowski

Wyłączono możliwość komentowania.

Projekt i wykonanie: d4u.pl