nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00

W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.
W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić

Require Flash player

Aktualności

4 runda Dużej Ligi na pływalni PCS już w sobotę 22 września 2018r

18 września, 2018

Zapraszamy na pływalnię Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie już w sobotę 22 września 2018
NA WIDOWNIĘ WSTĘP WOLNY

Informujemy także, że w trakcie zawodów w godzinach 8:30-14:00 pływalnia będzie niedostępna dla klientów indywidualnych.

UDANE IGRZYSKA ZAPAŚNIKÓW Z CENTRUM STASZÓW

31 sierpnia, 2018

W dniach 24 – 25 sierpnia 2018 roku w Siedlcach odbyły się XXI Ogólnopolskie Igrzyska LZS pn. „Siła Niepodległej”.

W zawodach brali udział zawodnicy z Centrum Staszów w składzie:
Jakub Wojsa, Mateusz Grzybowski, Klaudiusz Sobieniak, Norbert Ogórek. Poniżej wyniki naszych reprezentantów:
Jakub Wojsa – kategoria wagowa 61 kg – 2 miejsce – srebrny medal,
Mateusz Grzybowski – kategoria wagowa 70 kg – 3 miejsce – brązowy medal,
Klaudiusz Sobieniak – kategoria wagowa 74 kg – 2 miejsce – srebrny medal,
Norbert Ogórek – kategoria wagowa 92 kg – 1 miejsce – złoty medal.
Jako reprezentacja województwa świętokrzyskiego razem z zawodnikami Czarnych Połaniec drużynowo chłopcy wywalczyli pierwsze miejsce.
Gratulujemy !!!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE SEKCJI PŁYWACKIEJ

31 sierpnia, 2018

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne dla rodziców członków sekcji pływackiej Centrum Staszów odbędzie się w dniu 5 września 2018 (środa) o godzinie 17:30 w Powiatowym Centrum Sportowym; parter (sala rekreacyjna – siłownia). Zapraszamy.

Chętnych członków sekcji pływackiej z ubiegłego roku szkolnego prosimy o potwierdzenie (telefonicznie, mailem, osobiście w PCS) kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie nr 500207691-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.

30 sierpnia, 2018

Ogłoszenie nr 500207691-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 582244-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500161427-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska 6, 28200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SM.26.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Leasing operacyjny sprzętu sportowego wraz z montażem w pomieszczeniu siłowni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
1. Leasing na okres 60 miesięcy. Wpłata początkowa oraz wartość końcowa w wysokości 1 % wartości sprzętu sportowego.
2. Miesięczne czynsze leasingowe w niezmiennej wysokości w całym okresie trwania umowy. 3. Czynsze leasingowe winny zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla prawidłowej realizacji umowy.
4. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018.
5. Wykaz sprzętu określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Specyfikację techniczną sprzętu określa Załącznik nr 2 do SIWZ. CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 484844.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak
Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy SA, PERFECT FITNESS SERVICE
TOMASZ KOWALEWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: PL. Orląt Lwowskich 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 646208.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 646208.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 646208.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podpisano umowę na wyposażenie siłowni

29 sierpnia, 2018

 W Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie podpisano umowę leasingu na sprzęt  sportowy na wyposażenie siłowni pomiędzy Powiatem Staszowskim – Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie a Konsorcjum zawiązanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu oraz Perfect Fitness Service Tomasz Kowalewski w Elblągu. Wartość umowy opiewa na kwotę 646 208,26 zł

W imieniu Powiatu Staszowskiego umowę  podpisał Dyrektor PCS w Staszowie Andrzej Walczowski a w imieniu Konsorcjum  Pani Beata Słowikowska.

Przy podpisywaniu umowy byli też obecni Starosta Staszowski Michał Skotnicki oraz Wicestarosta Tomasz Fąfara.

Projekt i wykonanie: d4u.pl