nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin siłowni

Regulamin Siłowni PCS w Staszowie

 1. Siłownia wchodzi w skład PCS w Staszowie i na jej obszarze obowiązuje Regulamin Ogólny PCS w Staszowie.
 2. Siłownia PCS dostępna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 -22.00 z wyjątkiem wolnych dni świątecznych określonych odrębną Decyzją Dyrektora PCS. Inne godziny pracy Siłowni mogą być wprowadzone okresowo.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń do godziny 21.45.
 4. PCS nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Siłowni oraz szatni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
 5. PCS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem
 6. postanowień niniejszego Regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.
 7. Użytkownicy Siłowni PCS odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 8. Osoby nieletnie od 16 roku życia mogą korzystać z siłowni pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub  po podpisaniu przez opiekuna prawnego zgody w formie oświadczenia               w obecności pracownika PCS.
 9. Użytkownicy Siłowni PCS zobligowani są posiadać:
 1. Opłata za wstęp na Siłownię  PCS pobierana jest w Kasie, na podstawie cennika PCS z góry. Czas jednorazowego wejścia na Siłownię nie jest limitowany.
 2. Zakup biletu, karnetu wstępu na Siłownię PCS jak również udział w bezpłatnych promocjach, jest równoznaczny z zapoznaniem się  z Regulaminem  i akceptacją jego treści.
 3. Osiągnięcie maksymalnej liczby 30 osób  na Siłowni PCS, może ograniczyć czasowo korzystanie z obiektu kolejnym osobom.
 4. Poszczególne urządzenia Siłowni PCS mogą być czasowo wyłączone z użytkowania z powodu awarii lub prowadzenia prac serwisowych. W takim przypadku urządzenie zostanie odpowiednio oznakowane.
 5.  Instruktorzy oraz inni pracownicy obsługi Siłowni PCS mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom        oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.
 7. Bez zgody Dyrektora PCS, zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej                      i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług,    w tym prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.
 1. Z Siłowni PCS mogą samodzielnie korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 1. Rozpoczęcie ćwiczeń i ich zakończenie należy zgłosić  instruktorowi.
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń ze sztangą lub sztangielkami należy upewnić się czy zaciski są dokręcone.
 3. Podczas zmiany obciążenia na sztandze spoczywającej na stojakach, gryf sztangi musi być podtrzymywany przez druga osobę.
 4. Do ćwiczeń typu „martwy ciąg”, w których możliwy jest upadek obciążenia z wysokości, używamy gumowych talerzy typu „bumper”.
 5. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast o powyższym fakcie powiadomić instruktora.

a)      strój sportowy,

b)      zmienne obuwie sportowe, zakrywające palce i pięty,

c)       duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.

 1.  Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 2. Przyrządy należy oczyścić /zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Siłowni.
 3. Słuchanie innej muzyki, niż ta , która jest emitowana w Siłowni PCS, wymaga używania słuchawek.
 4.  Z Siłowni PCS mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie instruktora.
 6. Rzeczy prywatne nie związane z treningiem tj. kurtki, torebki itp. należy zostawić w szatni i nie wnosić na teren Siłowni PCS.
 7. Na terenie Siłowni PCS zabrania się:

a)      biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),

b)      używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, c) wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),

c)       wstępu i przebywania osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,

d)      wszczynania fałszywych alarmów,

e)      niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni,

f)       zaśmiecania  i zanieczyszczania pomieszczeń,

g)      palenia tytoniu,

h)      wprowadzania zwierząt,

i)        wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

j)        treningu bez koszulki (ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową),

k)      spożywania posiłków.

 1. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi PCS.
 2.  Wszelkie spory które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora PCS.
 3. Osoby, które dokonały zniszczeń majątku PCS ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku PCS odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ustawowi opiekunowie.
 4. Osoby naruszające Regulamin Siłowni PCS, porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych osób przebywających  na obiekcie PCS, jak również osoby nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych i pracowników PCS mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pobranych opłat. W stosunku do tych osób może zostać wszczęte postępowanie  na podstawie Kodeksu Karnego lub Kodeksu Cywilnego.
 5. Siłownia objęta jest systemem całodobowego monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci elektronicznej.
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej
Projekt i wykonanie: d4u.pl