nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie (ul. Oględowska 6; 28-200 Staszów) jest Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
2.    Administrator Danych Osobowych informuje, że na  Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Dariusz Kozłowski z którym można się skontaktować:
a)    mailowo – inspektor@cbi24.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
a)    obowiązujących przepisów prawa,
b)    zawartych umów
c)    na podstawie udzielonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami i klientami Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie;
c)    w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
•    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
•    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
•    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
•    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
•    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
•    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
•    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
•    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane i nie będą profilowane.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna – dla pracownika
Klauzula informacyjna – nabór do pracy
Klauzula informacyjna – obowiązek prawny
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych w ramach monitoringu wizyjnego
Klauzula informacyjna – warunek umowny
Klauzula informacyjna – wykonanie zadania w interesie publicznym

Projekt i wykonanie: d4u.pl