nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia

poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00

W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.
W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić

Require Flash player

Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro

                                                                                                     Staszów, dnia 12.12.2015 roku

DM 26.3.2015

 

 

 

                                                                                                        Strona internetowa
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.”

 

 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                      

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Poniżej Zamawiający  zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania I

Pytanie 1

Zał. nr 5 – projekt umowy §9 – informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2016, nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2016r.
Prosimy o uwzględnienie poniższej zmiany w pozostałych zapisach SIWZ.

Odpowiedź

Zostało to już uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jak również w zapisach SIWZ, które zostało umieszczone w dniu 11.12.2015 nr ogłoszenia 183041-2015 przed otrzymaniem pytań. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej: 1.02.2015

 

Pytanie 2

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §9 ust. 2 – informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1.02.2016 lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 3

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §9 ust. 2 – informujemy, że Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Z uwagi na powyższe rozwiązanie umowy z ostatnim dniem tego okresu nie jest możliwe do realizacji. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o treść: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 umowy rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy”

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 4

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §5 ust. 2 – Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków

 

Pytanie 5

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §5 ust. 3 – z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: „(…) a także zmiany ogólne obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 6

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §6 ust. 1 – Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość prowadzenia rozliczeń w oparciu o cenę jednostkową netto, zgodnie z taryfami oraz cennikami sprzedawców energii elektrycznej oraz danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD? Prawidłowy sposób obliczenia należności za dostarczoną energie wygląda następująco:

(ilość wykorzystanej energii elektrycznej x Cena jednostkowa netto) + Podatek VAT

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o modyfikację wskazanych powyżej zapisów do treści: „Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie*. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w §5 pkt 1. 2 netto za 1kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Do tak wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT wg obowiązującej stawki.”

Prosimy o uwzględnienie powyższej w postanowieniach SIWZ.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 7

Zał. nr 5 – Projekt umowy §7 ust. 1 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 §1 Kodeksu Cywilnego, dotyczące miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym na dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 8

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §8 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw i wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców gospodarstw domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14 dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z SIWZ wskazanych poniżej zapisów dotyczących usługi dystrybucji, które wykraczają poza przedmiot zamówienia w zakresie sprzedaży energii:

- pkt II.1.4 ppkt 6 ogłoszenia „Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia kompleksowego dostarczania energii (…)”

-   pkt   III.3.2 ogłoszenia oraz pkt XIII ppkt 2/2 oraz pkt XIII ppkt 1 lit b) SIWZ – w zakresie wymogu przedstawienia wykazu dostaw polegających na sprzedaży oraz świadczeniu usług dystrybycji;

-   pkt   IV ppkt 5 SIWZ – „Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotycząc zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem”

-    pkt IV ppkt 6.1 SIWZ

Odpowiedź

Zapis skorygowany został w zapisach ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jak i również  zapisach SIWZ w dniu 11.12.2015r (nr ogłoszenia 183041-2015) przed otrzymaniem pytań

 

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a)      Danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zużycie energii

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

 

b)      Dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw Sprzedawcy Rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Dane niezbędne do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zawarł już w SIWZ. Pozostałe dane zostaną przesłane do Wykonawcy niezwłocznie po wyborze.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braków zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę na dystrybucję energii elektrycznej z właściwym OSD?

Odpowiedź

Trwa procedura przygotowania do zawarcia Umowy zgodnie z Pzp lub w oparciu o stosowne pełnomocnictwo, będzie mógł dokonać tego w imieniu Zamawiającego Sprzedający.

 

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się o poprawienie omyłki pisarskiej w formularzu – podana tabela do obliczenia ceny jednostkowej brutto za okres od 01.01.2016 – 31.12.2017 oraz  01.01.2017-31.12.2017.

Odpowiedź

Dokonano poprawki pisarskiej w tabeli formularza i zapisach SIWZ.

 

Pytania II

Pytanie 1

Informujemy, że systemy rozliczeniowe stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej umożliwiają dokonywania obliczeń jedynie na podstawie cen jednostkowych netto, która następnie jest powiększana o należny podatek VAT. Wobec powyższego nie ma możliwości aby rozliczenia były dokonywane na podstawie cen jednostkowych brutto. Jest to o tyle istotne, że końcowe rozliczenia przystosowaniu cen netto i brutto nie zawsze są tożsame ze względu na zaokrąglenia wartości określonych groszowo. Tym samym mogą pojawiać się minimalne różnice pomiędzy kwotą obejmującą rozliczenie dokonywane przez sprzedawców energii elektrycznej, a zapisami obejmującymi par. 6 ust. 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający jest świadomy tego, iż proces rozliczania będzie rozliczany tak jak zostało to opisane na wstępie? Wnosimy o zmodyfikowanie zapisów par. 6 ust. 1. Poprzez zastąpienie zwrotów „brutto” słowem „netto”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający jest w stanie podać zużycie w poszczególnych taryfach w rozbicie na miesiące roku kalendarzowego. Powyższe posłuży do dokonania dokładniejszej kalkulacji oferty.

Odpowiedź

Dane zużycia w poszczególnych miesiącach roku w oparciu o dane: 01.12.2014 – 31.11.2015

Grudzień 2014           – 54514 kWh

Styczeń 2015              – 55972 kWh

Luty 2015                   – 52703 kWh

Marzec 2015               – 58122 kWh

Kwiecień 2015           – 53273 kWh

Maj 2015                    – 54674 kWh

Czerwiec 2015           – 51790 kWh

Lipiec 2015                – 48543 kWh

Sierpień 2015             – 37001 kWh

Wrzesień 2015            – 48997 kWh

Październik 2015        – 55584 kWh

Listopad 2015            – 54944 kWh

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp i zapisami SIWZ

 

Pytanie 5

Dotyczy zapisu punktu IV SIWZ str 2. Zamawiający podaje, że w okresie 01.01.2016-31.12.2017 szacunkowe zużycie energii wynosi 650 MWh. W dalszej części SWIZ oraz w formularzu cenowych określają Państwo tą wielkość jako zużycie roczne. Jaki jest zatem prawidłowy wolumen zamawianej energii w okresie dostaw tj. 01.2016-31.12.2017?

Odpowiedź

Roczne zużycie szacunkowe 650MW (szczegółowo podane w odpowiedzi na pytanie 2) W okresie objętym dostawą szacunkowo 1300MW

 

Pytanie 6

Wnosimy o korektę w punkcie VII SIWZ str. 3 poprzez usunięcie zwrotu „i usługi dystrybucji”. Niniejsze postępowanie nie dotyczy świadczenia usługi kompleksowej, a jedynie sprzedaży energii. Usługi dystrybucyjne nie wchodzą zatem w zakres postępowania.

Odpowiedź

Dokonano korekty w ogłoszeniu o zmianie zamówienia i w zapisach SIWZ jeszcze przed otrzymaniem pytań (ogłoszenie nr 183041-2015)

 

Pytanie 7

Prosimy o zmianę sposobu oznakowania kopert. Zamawiający wskazał błędną nazwę postępowania (wyjaśnienia w pytaniu nr 7)

Odpowiedź

Obowiązuje zapis SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 8

Wnosimy o modyfikację w formularzu oferty – pierwsza tabela powinna dotyczyć okresu 01.01.2016 – 31.12.2016 a nie jak wpisano nad tabelą 01.01.2016-31.12.2017.

Odpowiedź

Zmodyfikowano błędny nagłówek w formularzu oferty i zapisach formularza.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa, m.in. do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia wg wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Powołane oświadczenie złożone prze pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe.

Odpowiedź

Tak i zapisano to w projekcie Umowy

 

Pytanie 11

Prosimy o udzielenie informacji, kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej.

Odpowiedź

Obecnie sprzedawcą dla PPE jest: PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, ul. 8 Maja 6, 35-959 Rzeszów.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona jest po raz pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie każdego z punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ.

Odpowiedź

Posiada aktualną Umowę kompleksową i trwa procedura rozdzielenia umowy na sprzedaż i dystrybucję. Zmiana sprzedawcy prowadzona jest po raz pierwszy.

 

Pytanie 13

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy kompleksowych?) Jaki jest okres wypowiedzenia w wyżej wymienionych umowach.

Odpowiedź

Zawarta umowa kompleksowa na czas określony. Uruchomiona procedura zawarcia Umowy na usługę dystrybucji 3.12.2015r oraz procedura zakupu energii elektrycznej zgodnie z ogłoszeniem, które procedujemy odpowiadając na pytania.

 

Pytanie 14

Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia przez Wykonawcę czy Zamawiający dokona tej czynności we własnym zakresie?

Odpowiedź

Umowy na czas określony nie wymagają wypowiedzenia.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony, względnie, czy Zamawiający zawnioskował już o te umowy, czy może ta kwestia leży w obowiązku Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający zawnioskował o zawarcie Umowy na usługę dystrybucyjną i przewidziana jest ewentualność kontynuacji procedury zawarcia umowy przez Wykonawcę w oparciu o udzielone stosowne pełnomocnictwo.

 

Pytanie 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy, m.in. nr licznika, nr ewidencyjny lub nr PPE, nr aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 17

Dotyczy zapisu par. 9 umowy. Prosimy o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa operator przyjmie zgłoszenie zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:

 • Wypowiedzenie dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
 • Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
 • Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 • Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.

Na marginesie wskazujemy, że z uwagi na zbyt późne ogłoszenie przetargu termin 01.01.2016 jest niemożliwy do dochowania przez któregokolwiek ze sprzedawców.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ po zmianach.

 

 

 

Ponadto Zamawiający zmienia załączniki do SIWZ polegające na zmianie nazwy zadania:

Jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.”

 

Powinno być Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.”

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl(zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załączniki do SIWZ w nowej wersji.

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2017 r.

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia o posiadaniu stosownej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub licencji umożliwiającej świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw i usług.

 

Zatwierdził

Dyrektor PCS w Staszowie

Andrzej Walczowski

 

 

 

*************************************************************************************************************

 

Numer ogłoszenia: 183041 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179627 – 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, fax. 15 813 00 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r…
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul.Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie….
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg. cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie….
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 15.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..
 • W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..

Staszów, dnia 11.12.2015 roku

DM.26.3.2015

Wykonawcy

                                                                                                                Strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje,
iż zmienia treść SIWZ:

W SIWZ jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie
ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r..
W SIWZ powinno być:
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie
ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r..

W SIWZ rozdział IV  jest
– Opis przedmiotu zamówienia jest:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  obiektu Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska  6. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21 w okresie od

01.01.2016r do 31.12.2017 r. w obiektach Zamawiającego wynosi  650 000 kWh przy mocy umownej 140 kW

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

09310000-5- elektryczność

09300000-2- energia elektryczna, cieplna, jądrowa

2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

W przypadku planowanego powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie jaka część i jakiemu podwykonawcy będzie udzielona

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

7. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.

Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych na przygotowanie ofert na rzecz potencjalnych Wykonawców.

W SIWZ rozdział IV  powinno być
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg. cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy.
6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT,
z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej
z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym
w ofercie.
Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  obiektu Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska  6. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

1. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21 w okresie od

01.01.2016r do 31.12.2017 r. w obiektach Zamawiającego wynosi  650 000 kWh przy mocy umownej 140 kW

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

09310000-5- elektryczność

09300000-2- energia elektryczna, cieplna, jądrowa

2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

W przypadku planowanego powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie jaka będzie to część.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

7. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.

Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych na przygotowanie ofert na rzecz potencjalnych Wykonawców.

W SIWZ rozdział VII  Zamówienia uzupełniające jest:

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

W SIWZ rozdział VII Zamówienia uzupełniające powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

W  SIWZ rozdział XI Termin wykonania zamówienia – jest:
Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2017r.

W  SIWZ rozdział XI Termin wykonania zamówienia – powinno być:
Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01-02-2016 r. do 31-12-2017r.

W  SIWZ rozdział XVIII  Opakowanie oferty– jest:
Kopertę należy zaadresować:

Nazwa WykonawcyAdres
Telefon
                                           Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

                                                                    ul. Oględowska 6,

                                                                   28-200 Staszów 

                                            Przetarg nieograniczony

Oferta na:   Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

ul. Oględowska 6                

 nie otwierać do 15.11.2015 r. godz. 12:30

 

 

W  SIWZ rozdział XVIII  Opakowanie oferty– powinno być:
Kopertę należy zaadresować

 

Nazwa WykonawcyAdres
Telefon
                                           Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

                                                                    ul. Oględowska 6,

                                                                   28-200 Staszów 

                                            

Przetarg nieograniczony

Oferta na:    „Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r”

 nie otwierać do 17.12.2015 r. godz. 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  SIWZ rozdział XIX  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – jest:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
  1. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
   Sekretariat -   pokój 208.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu:  15.12.2015 r.  o godz. 12:00                 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
  1. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
   Sekretariat -   pokój 208 w dniu 15.12.2015 r.  o godz. 12:30

Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 – Pzp.

W  SIWZ rozdział XIX  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertpowinno być:

 1. 1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
Sekretariat -   pokój 208.

 1. 2.    Termin składania ofert upływa w dniu:  17.12.2015 r.  o godz. 10:00                 
 2. 3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
Sekretariat -   pokój 208 w dniu 17.12.2015 r.  o godz. 10:30

 1. 4.    Otwarcie ofert jest jawne.
  1. 5.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
  2. 6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
   a także informacje dotyczące ceny.
  3. 7.    W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 – Pzp.

W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 1 ust. 2  jest:

 

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie takich usług. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy  § 1 ust. 2  powinno być:
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług lub sprzedawca zawrze ją w imieniu zamawiającego, w oparciu o stosowne pełnomocnictwo i przepisy wynikające z obowiązującej IRiESD – PGE. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

Ponadto Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1 do projektu umowy – PEŁNOMOCNICTWO

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl (zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załącznik nr5 do SIWZ – wzór umowy w nowej wersji  oraz zmieniony załącznik nr 1 do umowy – pełnomocnictwo

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

Załącznik nr 5 – poprawiony wzór umowy

 

*************************************************************************************************************

Staszów: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r.

Numer ogłoszenia: 179627 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie , ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul.Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie…

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga złożenia: a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  w zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej polegającą na sprzedaż energii oraz świadczenie usług dystrybucji energii. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,

 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
 • W zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. b). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. a), 7. c)., Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcs-staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie, Polska Telefon; (15) 813 00 50 Fax: (15) 813 00 52..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: – ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, – nie została ujawniona do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. . Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2017 r.

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia o posiadaniu stosownej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub licencji umożliwiającej świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw i usług.

***********************************************************************************************

Staszów, 03.12.2015 r.

DM 26.2.2015

Staszów: Dystrybucja energii elektrycznej na 2016 i 2017 dla potrzeb Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6
Numer ogłoszenia: 178235 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52 , strona internetowa www.pcs-staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej na 2016 i 2017 dla potrzeb Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji obejmująca: a) dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcom, b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, c) utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Prawo energetyczne definiuje pojęcie przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z nowymi przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Zamawiający wybrał dostawcę energii w trybie przetargu nieograniczonego, umowa na zakup energii elektrycznej została podpisana 30.04.2012r. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii o tyle brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym jest w przypadku punktów poboru Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul.8 marca 8, 35-065 Rzeszów ,rejon Staszów. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Brak jest możliwości technicznych dystrybucji energii elektrycznej przez innego wykonawcę.W związku z powyższym zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające udzielenia zamówienia publicznego na dystrybucję energii elektrycznej z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. Lit.a ustawy Pzp, ponieważ usługi objęte przedmiotem zamówieniamogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PGE Dystrybucja S.A. z sidzibą w Rzeszowie, ul.8 marca 8, 35-065 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie
Andrzej Walczowski

 

 

***********************************************************************************************

DM 26.1.2015

Staszów: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6.
Numer ogłoszenia: 168651 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie , ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 130 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym złożonej oferty, która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga złożenia : a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) (zał nr 7do SIWZ). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej polegającą na sprzedaż energii oraz świadczenie usług dystrybucji energii. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3 do SIWZ)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z uzupełnionym formularzem cenowym ( załącznik nr 2 do formularza oferty) b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. b). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. a), 7. c)., Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcs-staszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie, Polska Telefon; (15) 813 00 50 Fax: (15) 813 00 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: – ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, – nie została ujawniona do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. . Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Formularz cenowy

Zał. 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Zał. 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Zał. 5 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2016 r.

Zał. 6 – Wzór umowy

Zał. 7 – Oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Zał. 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 9 – Wykaz dostaw

 

 

 

Numer ogłoszenia: 319458 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168651 – 2015 data 18.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, fax. 15 813 00 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.

 

 

                                                                                                     Staszów, dnia 24.11.2015 roku

DM 26.1.2015

 

 

                                                                                                            Wykonawcy
                                                                                                    
Strona internetowa 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6.”

 

 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                      

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Poniżej Zamawiający  zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obowiązujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodne z Ustawą z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). Wzory te są także uzgodnione z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. oraz posiadają zapisy wynegocjowane z OSD. W związku z tym, iż wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego nie posiada wszystkich niezbędnych zapisów, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 6 do SIWZ)? Informujemy, iż przyjęcie wzoru umowy przedstawionego przez Zamawiającego nie jest możliwe do realizacji.

Prosimy jednocześnie o stosowną modyfikację pkt 4 Formularza oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu przez Wykonawcę i tym samym podtrzymuje zapis pkt. 4 Formularza ofertowego. Zamawiający pozostaje przy pierwotnej konstrukcji postępowania, zakładającej realizację kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PCS.

 

Pytanie 2
Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 2 – informujemy, że warunki zmiany mocy umownej są określone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający uwzględni zapisy dotyczące zmiany mocy zawarte w obowiązującej Taryfy OSD?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapis §3 ust 2.

 

Pytanie 3
Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 4 – informujemy, że złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia nie mieści się w przedmiocie zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej. Ponadto Wykonawca informuje, że szczegółowe zasady w powyższym zakresie określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji OSD. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie 4

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 7 – informujemy, że granicą własności urządzeń są elementy układu pomiarowo rozliczeniowego. Granicą własności nie jest obiekt. Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 ust. 7, dodatkowo wyjaśniamy, że Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6 jest PPE, miejscem rozgraniczenia własności są zaciski prądowe na wejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, a miejsce usytuowania – Rozdzielnia niskiego napięcia.

 

Pytanie 5

Zał. 6 – projekt umowy §5 ust. 3 – zwracamy się z prośbą o ujednolicenie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisów dotyczących przerw w dostawach energii elektrycznej. Zgodnie z §40 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektromagnetycznego:

„Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych i IV i V dopuszczalny czas trwania:

1)      Jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

 1. a.      Przerwy planowanej – 16 godzin,
 2. b.      Przerwy nieplanowanej – 24 godzin;

2)      Przerw w ciągu roku stanowiący sumę trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w tym przypadku:

 1. a.      Przerw planowanych – 35 godzin,
 2. b.      Przerw nieplanowanych – 48 godzin.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy polegający na zamianie zapisu §5 ust.  3 o treści:

3. W zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług dystrybucji:

a) Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku przerwy planowej -4 godzin, przerwy nieplanowej – 8 godzin.

b) Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć, w przypadku przerwy planowej – 24 godzin, przerwy nieplanowej – 48 godzin.

który otrzymuje brzmienie:
„Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych i IV i V dopuszczalny czas trwania:

1)      Jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

 1. Przerwy planowanej – 16 godzin,
 2. Przerwy nieplanowanej – 24 godzin;

2)      Przerw w ciągu roku stanowiący sumę trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w tym przypadku:

 1. Przerw planowanych – 35 godzin,
 2. Przerw nieplanowanych – 48 godzin.”

 

Pytanie 6

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §9 ust. 1 – prosimy o dodanie następującego zapisu: „Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych w Formularzu oferty Sprzedawcy oraz Taryfie OSD zgodnie z grupą taryfową odbiorcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis przez Wykonawcę (Sprzedającego) ponieważ Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie zaoferowanych cen, nie jest zainteresowany szczegółowymi, obligatoryjnymi składnikami taryfy.

 

Pytanie 7

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §9 ust. 4 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Odbiorcy. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczące miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Dniem zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy polegający na zamianie zapisu §9 ust. 4 o treści:

 

4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze zgodnie z terminem płatności oferowanym w przetargu.  Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

który otrzymuje brzmienie:

4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze zgodnie z terminem płatności oferowanym w przetargu. Dniem zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

Pytanie 8

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 1 – przedmiotowy zapis oznacza iż. Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie bez podania przyczyny. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy.  Także wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować zawartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią zawarte. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie 9

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 3 – zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisów stanowiących możliwość wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia w przypadku zmiany Taryfy, zapisami powszechnie stosowanymi przez Sprzedawców energii: „W przypadku zmiany Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE, Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni, od dnia powzięcia informacji o zmianach, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do Sprzedawcy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu, jednocześnie informujemy, że zapis §10 ust 3 i ust. 4 zostaje usunięty z projektu umowy i jednocześnie następuje zmiana numeracji ustępów paragrafu. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy, polegający na zmianie zapisów §10 umowy, z treści:

 

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku każdej zmiany Taryfy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. a) Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym trybie Odbiorca składa w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się natychmiast po umożliwieniu OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. Do tego czasu Odbiorcę będą obciążać należności wynikające z realizacji Umowy.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim 30-dniowym

 

wypowiedzeniem w przypadku gdy:

 

5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

6.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

7. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

który otrzymuje brzmienie:

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

4.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

5. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

Pytanie 10

W zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 3 zwracamy uwagę na błędny odnośnik do §15 ust 1 pkt. 1), który powinien określać przypadki zmiany taryfy. W Zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD zatwierdzoną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą Prawo Energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE.

Wobec braku powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w umowie zapisu przewidującego zmianę w tym zakresie: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu, jednocześnie informujemy, że zapis §10 ust 3 i ust. 4 zostaje usunięty z projektu umowy i jednocześnie następuje zmiana numeracji ustępów paragrafu. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy, polegający na zmianie zapisów §10 umowy, z treści:

 

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku każdej zmiany Taryfy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. a) Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym trybie Odbiorca składa w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się natychmiast po umożliwieniu OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. Do tego czasu Odbiorcę będą obciążać należności wynikające z realizacji Umowy.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim 30-dniowym

 

wypowiedzeniem w przypadku gdy:

 

5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

6.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

7. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

który otrzymuje brzmienie:

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

4.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

5. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

Pytanie 11

W zał. Nr 6 – projekt umowy – §13 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców gospodarstw domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo Energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dostosowanie do treści zgodnej z Prawem energetycznym także §10 ust. 5 lit. a).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany zapisu.

 

Pytanie 12

Zał. Nr 6  – projekt umowy – §16 – informujemy, iż przepisy dot. zmiany sprzedawcy są bezprzedmiotowe w umowie kompleksowej. Zmiana sprzedawcy ma miejsce wyłącznie w przypadku rozdzielonych umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie §16 w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §16.

 

Pytanie 13

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcje realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny jednostkowe energii elektrycznej ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis przez wykonawcę.

Cena wg której będzie rozliczana dostawa energii elektrycznej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy.

Tak więc Wykonawca (Sprzedający) powinien wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu ceny jednostkowej dla grupy taryfowej na cały okres trwania Umowy tj. 12 miesięcy.

 

Pytanie 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wykazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Moc umowna dotychczasowa 160kW, grupa taryfowa C21

moc umowna zgłoszona do przetargu – 140kW, grupa taryfowa przetargowa C21,

Posiadamy aktualną umowę przyłączeniową i warunki przyłączeniowe wydane 26 marca 2009 roku. W okresie przewidywanego terminu trwania umowy nie przewidujemy zmian parametrów dystrybucyjnych.

 

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną, a zapisy SIWZ wskazują jedynie na preferowany sposób jej zawarcia.

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ:

I.

 • w rozdziale XVIII Opis sposobu przygotowania oferty pkt 2. Opakowanie oferty lit. a):

W treści jest:  „nie otwierać do 26.11.2015 r. godz. 10:30”          

Winno być: „nie otwierać do 30.11.2015 r. godz. 10:30”          

 • w rozdziale XIX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2. Termin składania ofert upływa w dniu:

W treści jest:  „26.11.2015 r. godz. 10:00”          

Winno być: „30.11.2015 r. godz. 10:00”          

 • w rozdziale XIX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, sekretariat – pok. 208
  w dniu

W treści jest:  „26.11.2015 r. godz. 10:30”          

Winno być: „30.11.2015 r. godz. 10:30”      

 

II. W związku z tym, iż Zamawiający uwzględniając przesłane zapytania z propozycją zmian zapisów w umowie zmienia załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl(zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy w nowej wersji. 

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

 

 

Zatwierdził

Dyrektor PCS w Staszowie

Andrzej Walczowski

Załączniki

Zał. 6 – Wzór umowy w nowej wersji

Projekt i wykonanie: d4u.pl