nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
Informacje
Godziny otwarcia


poniedziałek - niedziela

6.00 - 22.00


W dni nauki szkolnej, w godzinach 8.00 - 15.00 dostępność pływalni i hali sportowej jest ograniczona ze względu na zajęcia szkolne.
Strefę płatną na pływalni należy opuścić do godziny 21.45.

W galerii
SONY DSC
Partnerzy
Benefit-systems
RPO
RPO
Warto odwiedzić
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro

Ogłoszenie nr 608459-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA, ODBIÓR I ŚWIADCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
KOMPLEKSOWA DOSTAWA, ODBIÓR I ŚWIADCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6 , 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (URL): www.pcs-staszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.pcs-staszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.pcs-staszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, pokój 208
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA DOSTAWA, ODBIÓR I ŚWIADCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6
Numer referencyjny: SM.26.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa , odbiór i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 , a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesłania tej energii elektrycznej, na zasadach dotyczących Prosumenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.) 3.1. Dostawy energii świadczone będą na zasadach określonych w: a) ustawie Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; b) ustawie Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; c) ustawie o odnawialnych źródeł energii z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych . 3.2. Sprzedaż energii elektrycznej , świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej będzie dostarczana w okresie obowiązywania umowy dla obiektu PCS-u w oparciu o 2 punkty poboru: Moc umowna dla każdego kodu PPE: 1) 480548103007130886 – 70 kW 2) 480548203000049217 – 90 kW Grupa taryfowa – C23 Planowane roczne (24 miesięcy) zużycia energii elektrycznej wynosi 1 000 000 kWh. 3.3. Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu świadczenia usług odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury Vat, z zastosowaniem , cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i w terminie płatności określonym w ofercie. 3.4. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów . 3.5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów . 3.6. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej ( wraz z zawarciem umów kompleksowych) przeprowadzona zostanie przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 3.7. Faktury VAT wystawiane będą na dane: NABYWCA: POWIAT STASZOWSKI UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 7, 28-200 STASZÓW NIP: 866-170-98-57 ODBIORCA: POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6, 28-200 STASZÓW 3.8. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę przed zawarciem umów innych dokumentów niezbędnych do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowić będą załączniki do umów. 3.9. Zamawiający zaleca uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. 3.10. Wzór umowy został opracowany w oparciu o postanowienia wynikające m.in. z: a) ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) b) ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20.02.2015r. ( Dz. U. z 2019 .r poz. 261 ze zm. )

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca posiada: 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej kompleksową dostawę energii elektrycznej do punktu poboru przez cały okres realizacji zamówienia – w zakresie na którą składana jest oferta, (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań; c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w rozdziale VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunek Wykonawca spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W ofercie należy złożyć: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W ofercie należy złożyć: 1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej kompleksową dostawę energii elektrycznej do punktu poboru przez cały okres realizacji zamówienia – w zakresie na którą składana jest oferta, (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

W ofercie należy złożyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany Umowy dotyczyć mogą: a) zmiany osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji Umowy; b) zmiany cen jednostkowych za sprzedaż energii elektrycznej – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy; c) zmiany mocy przyłączeniowych, mocy umownych, grup taryfowych, okresów rozliczeniowych i mocy Mikroinstalacji, na zasadach opisanych w § 6 Umowy – zmiana dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do Umowy; d) zwiększenia lub zmniejszenia, na wniosek Zamawiającego, ogólnej ilości punktów poboru energii, na zasadach opisanych w § 6 Umowy – zmiana dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do Umowy; e) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe; f) wydłużenia okresu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zakończenia procedury Wyboru dostawcy energii elektrycznej na kolejny okres oraz/lub do zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy. 3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, c) gdy wystąpią zdarzenia losowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki do zamówienia
1. SIWZ
2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Załącznik 4 – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucji
6. Załącznik 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik 6 – Istotne postanowienia umowy

*************************************************

Ogłoszenie nr 620626-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6 , 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (URL): www.pcs-staszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcs-staszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcs-staszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska , 28-200 Staszów, pokój 208

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACYJNE POWIATOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6
Numer referencyjny: SM.26.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesłania tej energii elektrycznej, na zasadach dotyczących Prosumenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) 1.1. Dostawy energii świadczone będą na zasadach określonych w: a) ustawie Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; b) ustawie Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; c) ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych . 1.2. Sprzedaż energii elektrycznej , świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej będzie dostarczana w okresie obowiązywania umowy dla obiektu PCS-u w oparciu o 2 punkty poboru: Moc umowna dla każdego kodu PPE: 1) 480548103007130886 – 70 kW 2) 480548203000049217 – 70 kW Grupa taryfowa – C21 Planowane roczne (12 miesięcy) zużycia energii elektrycznej wynosi 600 000 kWh. 1.3. Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu świadczenia usług odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury Vat, z zastosowaniem , cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i w terminie płatności określonym w ofercie. 1.4. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław. 1.5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na czas nieokreślony. 1.6. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej ( wraz z zawarciem umów kompleksowych) przeprowadzona zostanie przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia na podstawie stosownego pełnomocnictwa. 1.7. Faktury VAT wystawiane będą na dane: NABYWCA: POWIAT STASZOWSKI UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 7, 28-200 STASZÓW NIP: 866-170-98-57 ODBIORCA: POWIATOWE CENTRUM SPORTOWE W STASZOWIE UL. OGLĘDOWSKA 6, 28-200 STASZÓW 1.8. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę przed zawarciem umów innych dokumentów niezbędnych do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowić będą załączniki do umów. 1.9. Zamawiający zaleca uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. 1.10. Istotne postanowienie umowy zostało opracowanye w oparciu o postanowienia wynikające m.in.z: a) ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) b) ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20.02.2015r. ( Dz. U. z 2018 r poz. 2389 ze zm. )

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca posiada: 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej kompleksową dostawę energii elektrycznej do punktu poboru przez cały okres realizacji zamówienia, (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań; c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w rozdziale VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunek Wykonawca spełnia.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w rozdziale VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, żę wyżej wymieniony warunek Wykonawca spełnia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W ofercie należy złożyć: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W ofercie należy złożyć: 1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) Kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 3) Kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej kompleksową dostawę energii elektrycznej do punktu poboru przez cały okres realizacji zamówienia (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

W ofercie należy złożyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany Umowy dotyczyć mogą: a) zmiany osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji Umowy; b) zmiany cen jednostkowych za sprzedaż energii elektrycznej – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy; c) zmiany mocy przyłączeniowych, mocy umownych, grup taryfowych, okresów rozliczeniowych i mocy Mikroinstalacji, na zasadach opisanych w § 6 Umowy – zmiana dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do Umowy; d) zwiększenia lub zmniejszenia, na wniosek Zamawiającego, ogólnej ilości punktów poboru energii, na zasadach opisanych w § 6 Umowy – zmiana dokonywana będzie poprzez zmianę treści Załącznika Nr 1 do Umowy; e) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe; f) wydłużenia okresu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zakończenia procedury Wyboru dostawcy energii elektrycznej na kolejny okres oraz/lub do zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy. 3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, c) gdy wystąpią zdarzenia losowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do zamówienia

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie wykonawcy
4. Oświadczenie wykonawcy nr 2
5. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucji 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
7. Istotne postanowienia umowy

*************************************************

Ogłoszenie nr 500161427-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Staszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 582244-N-2018 Data: 02/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska 6, 28200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-12, godzina: 12:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana treści SIWZ IV

****************************************

 

Ogłoszenie nr 500158484-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Dołączono kolejne wyjaśnienie do treści SIWZ oraz załączono Załącznik nr 3a po zmianie.

wyjaśnienie zmiana treści SIWZ III

Załącznik nr 3a – zestawienie cenowe (po zmianie 09.07.2018)

****************************************

Ogłoszenie nr 500158484-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Staszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 582244-N-2018 Data: 02/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska 6, 28200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.

Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-10, godzina: 12:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-12, godzina: 12:00,

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

*****************************************************

Ogłoszenie nr 500158002-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.

Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582244-N-2018
Data: 02/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6, 28200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (url): www.pcs-staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SM.26.1.5.2018                                                                       Staszów, dnia 06.07.2018 roku

 

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ

I. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania składam zapytanie dotyczące SIWZ.

 

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiając nie wyrażą zgody na wprowadzenie opłat za czynności przewidziane w SIWZ jako zobowiązania Wykonawcy. Odnosząc się do treści pytania wskazuję, że w przypadku gdy Zamawiający spóźni się z płatnością jedyną konsekwencją na gruncie obowiązujących przepisów prawa jest możliwość naliczenia właściwych odsetek. Zatem w przypadku wprowadzenia do tabeli opłat i prowizji „kar” za opóźnienie w zapłacie Zamawiający uzna je za pozbawione podstawy prawnej i bezskuteczne.

Pytanie 2

Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby istotne postanowienia umowy określone w zał. Nr 6 do SIWZ zawarte zostały w aneksie do umowy. Wzór takiego aneksu Wykonawca załączy do oferty.

Pytanie 3

Zwracamy się o modyfikację zapisów pkt. 4 Formularza oferty oraz § 7 ust. 1 Umowy na następujący: „Oświadczamy, że zapewniamy udzielenie gwarancji …” Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację

powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji przez producenta bądź dostawcę sprzętu. W takim przypadku udzielający gwarancji winien dysponować na terenie Polski wyspecjalizowaną jednostką serwisową.

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że powołane „pkt. 4 Formularza oferty oraz § 7 ust.1 Umowy”, nie dotyczą dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

Pytanie 4

Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. W l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy sposób kalkulacji oferty.

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu pkt. 1.7 IPU o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 6

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 5% na 2%, z 0,1% na 0,01%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 7

Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Pytanie 8

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego – część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego – stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił rodzaj oprocentowania w Pkt.II.4), ppkt2. Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt.1.5 zał. Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 9

W pkt. 1.3 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej określony sposób przeniesienia własności.

Pytanie 10

Zgodnie z naszymi procedurami zawierając umowę z jednostką samorządu terytorialnego, powinniśmy wskazać nazwę tej JST oraz dodatkowo podać dane jednostki organizacyjnej

nieposiadającej osobowości prawnej, z której działalnością bezpośrednio jest związane zaciągane zobowiązanie.

Umowa powinna zostać zatem podpisana przez:

Starostwo Powiatowe w Staszowie – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Ul. I. J. Kraszewskiego 5

28-200 Staszów

NIP 8661709857

Faktury VAT byłyby wystawiane na powyższe dane. Przy czym w nazwie nabywcy widocznej na fakturach możemy ewentualnie zrezygnować z doprecyzowania jednostki organizacyjnej i zostawić jedynie: „Starostwo Powiatowe w Staszowie”, gdyż nie mamy technicznej możliwości dodania pola odbiorcy. Dane odbiorcy możemy wprowadzić jedynie w adresie korespondencyjnym, poprzedzając je skrótem [ODB]:

Odpowiedź:

Umowa zostanie podpisana przez:

Powiat Staszowski – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

W związku z powyższym nabywcą będzie:

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, NIP 866-170-98-57

Odbiorcą (płatnikiem) będzie:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów

II.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ w postaci wykazu sprzętu oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1 W wykazie sprzętu nie odnajdujemy – roweru pionowego, którego parametry zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie prawidłowej ilości sprzętu cardio jeżeli rower pionowy ma być ujęty w ofercie.

Odpowiedź:

Prawidłowe ilości sprzętu określono w poprawionych załącznikach nr 1 i nr 3a.

III.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ w postaci wykazu sprzętu oraz opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy zapisu widniejących przy maszynach stosowych:

Pytanie 1

„-maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu”

Rozumiem, że bezpieczna osłona stosu jest obowiązkowa dla maszyn. Czy zamawiający może doprecyzować materiał osłony pod kątem jakościowym i materiałowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby osłony stosu wykonane były z PVC.

IV. Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Pytanie 1

Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama)

-maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu

-maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w/w wymogi z załącznika nr 2 do SIWZ

V. Niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania: Urządzenia strefy siłowej

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo przenoszenie ciężaru na pasach w maszynach siłowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo profile stalowe o przekroju 60x80x3 mm?

Odpowiedź:

Tak

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach:

1. Nr 1 do SIWZ (wykaz sprzętu) poprzez dopisanie pozycji

 

„Rower treningowy pionowy CARDIO” 2 szt oraz zmianę ilości w pozycji „Rower treningowy poziomy” na 2 szt.

2. Nr 3a do SIWZ (zestawienie cenowe) poprzez dopisanie pozycji

 

„Rower treningowy pionowy 2 szt oraz zmianę ilości w pozycji „Rower treningowy poziomy” na 2 szt.

3. Nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna sprzętu) w pozycji „Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama)” poprzez wykreślenie:

 

- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu – maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon

4. Nr 6 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy) poprzez dopisanie w punkcie 1.18 katalogu zmian

 

Wyjaśnienie zmiana treści SIWZ

W załączeniu zamieszczono poprawione załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu (po zmianie)

Nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna sprzętu);

Nr 3a do SIWZ (Zestawienie cenowe);

Nr 6 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia umowy)

 

 

       DYREKTOR
Andrzej Walczowski

 

*************************************************************

Ogłoszenie nr 582244-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6 , 28200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (URL): www.pcs-staszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.pcs-staszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.pcs-staszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481),osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, pokój 208
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.
Numer referencyjny: SM.26.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Leasing operacyjny sprzętu sportowego wraz z montażem w pomieszczeniu siłowni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. 1. Leasing na okres 60 miesięcy. Wpłata początkowa oraz wartość końcowa w wysokości 1 % wartości sprzętu sportowego. 2. Miesięczne czynsze leasingowe w niezmiennej wysokości w całym okresie trwania umowy. 3. Czynsze leasingowe winny zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla prawidłowej realizacji umowy. 4. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018. 5. Wykaz sprzętu określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Specyfikację techniczną sprzętu określa Załącznik nr 2 do SIWZ. CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

II.5) Główny kod CPV: 37440000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  60   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XII pkt. 2c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. XII SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą). 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. .XIII (Etap I) SIWZ. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/ informacje w innych walutach niż określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a). 8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2 które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 12.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika Nr 3 do SIWZ wraz z zestawieniem cenowym (załącznik nr 3a); – Wzór umowy leasingu z zastrzeżeniem istotnych dla stron postanowień umowy. (załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (jeżeli dotyczy), w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty. (jeżeli dotyczy) 4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 6. Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy- przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik Nr 5 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie. Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli Wykonawca złoży go wraz z ofertą. Ilekroć w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (UOKK) jest mowa o: 1/ grupie kapitałowej – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”. 2/ przedsiębiorcy – „rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKK, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy OKKiK, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji, 3/ związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców o których mowa w pkt 2 jak również związki tych organizacji. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w rozdziale XIII SIWZ (ETAP I) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane jest łącznie. g) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 ,00 zł w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron), Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: – ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, – nie została ujawniona do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 3. W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie składa oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – PDF

SIWZ

Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3a – zestawienie cenowe

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Istotne dla stron postanowienia umowy

***************************************************************************

 

DM. 26.1.2017                                                                                Staszów, dnia 14.11.2017r.

 

                                                                                                        Wykonawcy

                                                                                               Strona internetowa

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:” Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6

 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWIZ

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

SIWZ Rozdział XI Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu pkt 3 a oraz załącznik nr 7 do SIWZ

Wskazujemy, iż na mocy nowelizacji PZP uchylono art. Ust. 2d, kreujący obowiązek przekładania listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Przepisy prawa stanowią, iż wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenia po terminie składania ofert lub wykonawców, w ciągu 3 dni od publikacji na stronie zamawiającego informacji z otwarcia ofert albo przesłania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, zgodnie z literą prawa, obecnie wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy oferty w danym postępowaniu. Z uwagi na powyższe, prosimy o dostosowanie treści ww. oświadczenia do aktualnego stanu prawnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uwzględnił w  SIWZ Rozdział XI Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu pkt 3 a, oraz załącznik nr 7 do SIWZ uchylenie się art. 26 ust. 2d na mocy nowelizacji PZP .

Pytanie 2

SIWZ Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty pkt 2 oraz § 5 ust.3

Z uwagi na wskazanie w w/w ustępie przypadków możliwości zmiany ceny w trakcie trwania umowy, Wykonawca  zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie w w/w punkcie SIWZ przedmiotowego zapisu:” Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia wżycie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu SIWZ.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularza Oferty pkt a

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej poprzez poprawienie w tabeli nr 1 w pozycji „Razem wartość brutto” z daty 01.02.2018r. na datę 01.01.2018r.

ODPOWIEDŹ:

Dokonano poprawki omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do SIWZ w Formularzu Oferty pkt a.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej § 5 ust. 2

 1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w  §…Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym  po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.””

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu.

 

 1. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków.

 

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków.

 Pytanie nr 5

Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej § 6ust. 5 w zw. Z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Formularz Oferty ppkt dot. terminu płatności

Zamawiający wskazuje w Formularzu Oferty minimalny termin płatności faktury jako 21 dni, jednocześnie wskazując, że jeżeli minimalny termin będzie krótszy niż w/w oferta podlegać będzie odrzuceniu. Natomiast w przywołanym ustępie umowy Zamawiający wskazuje termin płatności faktury na 14 dni od daty wystawienia. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez ujednolicenie przez Zamawiającego terminów w Formularzu Oferty oraz projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający poprawił błędny zapis w Projekcie Umowy .

Pytanie 6

Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej §6 ust 5 z §7 ust 3.
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, a w sytuacji, gdy faktury zostaną dostarczone po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest  informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści „strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na … dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie otrzymania od Zamawiającego faktury po terminie płatności, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dostosuje się do zapisu treści „ Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT……….

Pytanie 7
Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej §7 ust 1.
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 §1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienił treść zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ w projekcie umowy sprzedaży elektrycznej § 7 ust 1.

Pytanie 8
Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej §8 ust 1.
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw, oraz wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu, do treści zgodnej z ustawą Prawo Energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ projektu umowy , dostosował się do usunięcia frazy” „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie”.

Pytanie 9
Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej §9
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie, w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2018 r., lecz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmiany zapisy w załączniku nr 5 do SIWZ w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej § 9.

Pytanie 10
Załącznik nr 1 do projektu umowy pełnomocnictwo.
Czy zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD, wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

Pytanie 11
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel, oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- nr licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- nr aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia, oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- nr ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby, do podpisania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

ODPOWIEDŹ:

Dane niezbędne do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zawarł już w SIWZ. Pozostałe dane zostaną przesłane do Wykonawcy niezwłocznie po wyborze.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W pozostałym specyfikacja istotnych warunków zamówień pozostaje niezmieniona.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www.pcs-staszow.pl udostępnia załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy, załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty , oraz załącznik nr 7 do SIWZ .   Zamawiający  zmienia treść w rozdziale XI do SIWZ.

 

Zatwierdził

Dyrektor PCS w Staszowie

    Andrzej Walczowski

*****************************************************************************************

Ogłoszenie nr 612951-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, krajowy numer identyfikacyjny 26061827600000, ul. ul. Oględowska  6 , 28200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.15 813 00 50, e-mail mwieczorek@pcs-staszow.pl, faks 15 813 00 52.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pcs-staszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.pcs-staszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.pcs-staszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, pokój 208
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6
Numer referencyjny: DM.26.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 ,na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., energii elektrycznej w maksymalnej ilości ok. 650 000 kWh/rocznie .2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna : 140 kW, dotychczasowa grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektu PCS-u ok 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C 21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220,791 ) , oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi z dnia 23.04.1964 r. – Kodeksu Cywilnego. 5. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury Vat, z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie.6.Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą jest Novum S.A. z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na czas określony do dnia 31.12.2017r. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z którym zamawiający ma podpisaną umowę na czas nieokreślony.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09000000-3
09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga złożenia: a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r .Prawo energetyczne. ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz 220, 791) . Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą granicznego – spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści niniejszej Umowy wymagają dwustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń : 1) sytuacja o której mowa w § 5 ust.2; 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie treści Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej przez Strony; 3) zmiany przepisów ustawy Prawa energetycznego lub aktów wykonawczych w szczególności dotyczących standardów dostawy energii elektrycznej; 4) zmiana miejsca dostawy energii elektrycznej ; 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami : a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy ; b) zmiany danych teleadresowych stron Umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. 4 – Wykaz i charakterystyka obiektów

Zał. 5 – Projekt umowy

Zał. 6 – Wykaz wykonanych głównych dostaw

Zał. 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

          **********************************************************************************************************************************************

         Staszów, dnia 12.12.2015 roku

DM 26.3.2015

 

 

 

                                                                                                        Strona internetowa
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.”

 

 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                      

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Poniżej Zamawiający  zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytania I

Pytanie 1

Zał. nr 5 – projekt umowy §9 – informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2016, nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2016r.
Prosimy o uwzględnienie poniższej zmiany w pozostałych zapisach SIWZ.

Odpowiedź

Zostało to już uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jak również w zapisach SIWZ, które zostało umieszczone w dniu 11.12.2015 nr ogłoszenia 183041-2015 przed otrzymaniem pytań. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej: 1.02.2015

 

Pytanie 2

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §9 ust. 2 – informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1.02.2016 lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 3

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §9 ust. 2 – informujemy, że Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Z uwagi na powyższe rozwiązanie umowy z ostatnim dniem tego okresu nie jest możliwe do realizacji. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o treść: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 umowy rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy”

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 4

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §5 ust. 2 – Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków

 

Pytanie 5

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §5 ust. 3 – z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: „(…) a także zmiany ogólne obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 6

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §6 ust. 1 – Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość prowadzenia rozliczeń w oparciu o cenę jednostkową netto, zgodnie z taryfami oraz cennikami sprzedawców energii elektrycznej oraz danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD? Prawidłowy sposób obliczenia należności za dostarczoną energie wygląda następująco:

(ilość wykorzystanej energii elektrycznej x Cena jednostkowa netto) + Podatek VAT

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o modyfikację wskazanych powyżej zapisów do treści: „Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie*. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w §5 pkt 1. 2 netto za 1kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Do tak wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT wg obowiązującej stawki.”

Prosimy o uwzględnienie powyższej w postanowieniach SIWZ.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 7

Zał. nr 5 – Projekt umowy §7 ust. 1 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 §1 Kodeksu Cywilnego, dotyczące miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym na dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 8

Zał. nr 5 – Projekt umowy – §8 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw i wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców gospodarstw domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14 dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z SIWZ wskazanych poniżej zapisów dotyczących usługi dystrybucji, które wykraczają poza przedmiot zamówienia w zakresie sprzedaży energii:

- pkt II.1.4 ppkt 6 ogłoszenia „Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia kompleksowego dostarczania energii (…)”

-   pkt   III.3.2 ogłoszenia oraz pkt XIII ppkt 2/2 oraz pkt XIII ppkt 1 lit b) SIWZ – w zakresie wymogu przedstawienia wykazu dostaw polegających na sprzedaży oraz świadczeniu usług dystrybycji;

-   pkt   IV ppkt 5 SIWZ – „Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotycząc zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem”

-    pkt IV ppkt 6.1 SIWZ

Odpowiedź

Zapis skorygowany został w zapisach ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jak i również  zapisach SIWZ w dniu 11.12.2015r (nr ogłoszenia 183041-2015) przed otrzymaniem pytań

 

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a)      Danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zużycie energii

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

 

b)      Dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw Sprzedawcy Rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Dane niezbędne do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zawarł już w SIWZ. Pozostałe dane zostaną przesłane do Wykonawcy niezwłocznie po wyborze.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braków zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę na dystrybucję energii elektrycznej z właściwym OSD?

Odpowiedź

Trwa procedura przygotowania do zawarcia Umowy zgodnie z Pzp lub w oparciu o stosowne pełnomocnictwo, będzie mógł dokonać tego w imieniu Zamawiającego Sprzedający.

 

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się o poprawienie omyłki pisarskiej w formularzu – podana tabela do obliczenia ceny jednostkowej brutto za okres od 01.01.2016 – 31.12.2017 oraz  01.01.2017-31.12.2017.

Odpowiedź

Dokonano poprawki pisarskiej w tabeli formularza i zapisach SIWZ.

 

Pytania II

Pytanie 1

Informujemy, że systemy rozliczeniowe stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej umożliwiają dokonywania obliczeń jedynie na podstawie cen jednostkowych netto, która następnie jest powiększana o należny podatek VAT. Wobec powyższego nie ma możliwości aby rozliczenia były dokonywane na podstawie cen jednostkowych brutto. Jest to o tyle istotne, że końcowe rozliczenia przystosowaniu cen netto i brutto nie zawsze są tożsame ze względu na zaokrąglenia wartości określonych groszowo. Tym samym mogą pojawiać się minimalne różnice pomiędzy kwotą obejmującą rozliczenie dokonywane przez sprzedawców energii elektrycznej, a zapisami obejmującymi par. 6 ust. 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający jest świadomy tego, iż proces rozliczania będzie rozliczany tak jak zostało to opisane na wstępie? Wnosimy o zmodyfikowanie zapisów par. 6 ust. 1. Poprzez zastąpienie zwrotów „brutto” słowem „netto”.

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający jest w stanie podać zużycie w poszczególnych taryfach w rozbicie na miesiące roku kalendarzowego. Powyższe posłuży do dokonania dokładniejszej kalkulacji oferty.

Odpowiedź

Dane zużycia w poszczególnych miesiącach roku w oparciu o dane: 01.12.2014 – 31.11.2015

Grudzień 2014           – 54514 kWh

Styczeń 2015              – 55972 kWh

Luty 2015                   – 52703 kWh

Marzec 2015               – 58122 kWh

Kwiecień 2015           – 53273 kWh

Maj 2015                    – 54674 kWh

Czerwiec 2015           – 51790 kWh

Lipiec 2015                – 48543 kWh

Sierpień 2015             – 37001 kWh

Wrzesień 2015            – 48997 kWh

Październik 2015        – 55584 kWh

Listopad 2015            – 54944 kWh

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Obowiązują zapisy SIWZ.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp i zapisami SIWZ

 

Pytanie 5

Dotyczy zapisu punktu IV SIWZ str 2. Zamawiający podaje, że w okresie 01.01.2016-31.12.2017 szacunkowe zużycie energii wynosi 650 MWh. W dalszej części SWIZ oraz w formularzu cenowych określają Państwo tą wielkość jako zużycie roczne. Jaki jest zatem prawidłowy wolumen zamawianej energii w okresie dostaw tj. 01.2016-31.12.2017?

Odpowiedź

Roczne zużycie szacunkowe 650MW (szczegółowo podane w odpowiedzi na pytanie 2) W okresie objętym dostawą szacunkowo 1300MW

 

Pytanie 6

Wnosimy o korektę w punkcie VII SIWZ str. 3 poprzez usunięcie zwrotu „i usługi dystrybucji”. Niniejsze postępowanie nie dotyczy świadczenia usługi kompleksowej, a jedynie sprzedaży energii. Usługi dystrybucyjne nie wchodzą zatem w zakres postępowania.

Odpowiedź

Dokonano korekty w ogłoszeniu o zmianie zamówienia i w zapisach SIWZ jeszcze przed otrzymaniem pytań (ogłoszenie nr 183041-2015)

 

Pytanie 7

Prosimy o zmianę sposobu oznakowania kopert. Zamawiający wskazał błędną nazwę postępowania (wyjaśnienia w pytaniu nr 7)

Odpowiedź

Obowiązuje zapis SIWZ po zmianach.

 

Pytanie 8

Wnosimy o modyfikację w formularzu oferty – pierwsza tabela powinna dotyczyć okresu 01.01.2016 – 31.12.2016 a nie jak wpisano nad tabelą 01.01.2016-31.12.2017.

Odpowiedź

Zmodyfikowano błędny nagłówek w formularzu oferty i zapisach formularza.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa, m.in. do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia wg wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Powołane oświadczenie złożone prze pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe.

Odpowiedź

Tak i zapisano to w projekcie Umowy

 

Pytanie 11

Prosimy o udzielenie informacji, kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej.

Odpowiedź

Obecnie sprzedawcą dla PPE jest: PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, ul. 8 Maja 6, 35-959 Rzeszów.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona jest po raz pierwszy czy po raz kolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie każdego z punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ.

Odpowiedź

Posiada aktualną Umowę kompleksową i trwa procedura rozdzielenia umowy na sprzedaż i dystrybucję. Zmiana sprzedawcy prowadzona jest po raz pierwszy.

 

Pytanie 13

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony (to pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy kompleksowych?) Jaki jest okres wypowiedzenia w wyżej wymienionych umowach.

Odpowiedź

Zawarta umowa kompleksowa na czas określony. Uruchomiona procedura zawarcia Umowy na usługę dystrybucji 3.12.2015r oraz procedura zakupu energii elektrycznej zgodnie z ogłoszeniem, które procedujemy odpowiadając na pytania.

 

Pytanie 14

Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia przez Wykonawcę czy Zamawiający dokona tej czynności we własnym zakresie?

Odpowiedź

Umowy na czas określony nie wymagają wypowiedzenia.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony, względnie, czy Zamawiający zawnioskował już o te umowy, czy może ta kwestia leży w obowiązku Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający zawnioskował o zawarcie Umowy na usługę dystrybucyjną i przewidziana jest ewentualność kontynuacji procedury zawarcia umowy przez Wykonawcę w oparciu o udzielone stosowne pełnomocnictwo.

 

Pytanie 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy, m.in. nr licznika, nr ewidencyjny lub nr PPE, nr aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaży u OSD wg wzoru załączonego w SIWZ.

 

Pytanie 17

Dotyczy zapisu par. 9 umowy. Prosimy o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa operator przyjmie zgłoszenie zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:

 • Wypowiedzenie dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
 • Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
 • Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 • Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.

Na marginesie wskazujemy, że z uwagi na zbyt późne ogłoszenie przetargu termin 01.01.2016 jest niemożliwy do dochowania przez któregokolwiek ze sprzedawców.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ po zmianach.

 

 

 

Ponadto Zamawiający zmienia załączniki do SIWZ polegające na zmianie nazwy zadania:

Jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.”

 

Powinno być Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.”

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl(zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załączniki do SIWZ w nowej wersji.

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2017 r.

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia o posiadaniu stosownej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub licencji umożliwiającej świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw i usług.

 

Zatwierdził

Dyrektor PCS w Staszowie

Andrzej Walczowski

 

 

 

*************************************************************************************************************

 

Numer ogłoszenia: 183041 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179627 – 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, fax. 15 813 00 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r…
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul.Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie….
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg. cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie….
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 15.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..
 • W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..

Staszów, dnia 11.12.2015 roku

DM.26.3.2015

Wykonawcy

                                                                                                                Strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje,
iż zmienia treść SIWZ:

W SIWZ jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie
ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r..
W SIWZ powinno być:
 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie
ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r..

W SIWZ rozdział IV  jest
– Opis przedmiotu zamówienia jest:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  obiektu Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska  6. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21 w okresie od

01.01.2016r do 31.12.2017 r. w obiektach Zamawiającego wynosi  650 000 kWh przy mocy umownej 140 kW

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

09310000-5- elektryczność

09300000-2- energia elektryczna, cieplna, jądrowa

2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

W przypadku planowanego powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie jaka część i jakiemu podwykonawcy będzie udzielona

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

7. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.

Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych na przygotowanie ofert na rzecz potencjalnych Wykonawców.

W SIWZ rozdział IV  powinno być
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg. cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy.
6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT,
z zastosowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej
z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym
w ofercie.
Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  obiektu Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska  6. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

1. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21 w okresie od

01.01.2016r do 31.12.2017 r. w obiektach Zamawiającego wynosi  650 000 kWh przy mocy umownej 140 kW

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

09310000-5- elektryczność

09300000-2- energia elektryczna, cieplna, jądrowa

2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

W przypadku planowanego powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom należy wskazać w ofercie jaka będzie to część.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

7. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.

Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych na przygotowanie ofert na rzecz potencjalnych Wykonawców.

W SIWZ rozdział VII  Zamówienia uzupełniające jest:

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

W SIWZ rozdział VII Zamówienia uzupełniające powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

W  SIWZ rozdział XI Termin wykonania zamówienia – jest:
Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2017r.

W  SIWZ rozdział XI Termin wykonania zamówienia – powinno być:
Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 01-02-2016 r. do 31-12-2017r.

W  SIWZ rozdział XVIII  Opakowanie oferty– jest:
Kopertę należy zaadresować:

Nazwa WykonawcyAdres
Telefon
                                           Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

                                                                    ul. Oględowska 6,

                                                                   28-200 Staszów 

                                            Przetarg nieograniczony

Oferta na:   Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

ul. Oględowska 6                

 nie otwierać do 15.11.2015 r. godz. 12:30

 

 

W  SIWZ rozdział XVIII  Opakowanie oferty– powinno być:
Kopertę należy zaadresować

 

Nazwa WykonawcyAdres
Telefon
                                           Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

                                                                    ul. Oględowska 6,

                                                                   28-200 Staszów 

                                            

Przetarg nieograniczony

Oferta na:    „Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.02.2016r. do 31.12.2017r”

 nie otwierać do 17.12.2015 r. godz. 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  SIWZ rozdział XIX  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – jest:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
  1. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
   Sekretariat -   pokój 208.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu:  15.12.2015 r.  o godz. 12:00                 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
  1. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
   Sekretariat -   pokój 208 w dniu 15.12.2015 r.  o godz. 12:30

Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 – Pzp.

W  SIWZ rozdział XIX  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertpowinno być:

 1. 1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
Sekretariat -   pokój 208.

 1. 2.    Termin składania ofert upływa w dniu:  17.12.2015 r.  o godz. 10:00                 
 2. 3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,
Sekretariat -   pokój 208 w dniu 17.12.2015 r.  o godz. 10:30

 1. 4.    Otwarcie ofert jest jawne.
  1. 5.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
  2. 6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
   a także informacje dotyczące ceny.
  3. 7.    W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 – Pzp.

W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 1 ust. 2  jest:

 

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie takich usług. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy  § 1 ust. 2  powinno być:
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług lub sprzedawca zawrze ją w imieniu zamawiającego, w oparciu o stosowne pełnomocnictwo i przepisy wynikające z obowiązującej IRiESD – PGE. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 

Ponadto Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1 do projektu umowy – PEŁNOMOCNICTWO

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl (zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załącznik nr5 do SIWZ – wzór umowy w nowej wersji  oraz zmieniony załącznik nr 1 do umowy – pełnomocnictwo

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

Załącznik nr 5 – poprawiony wzór umowy

 

*************************************************************************************************************

Staszów: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r.

Numer ogłoszenia: 179627 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie , ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej obejmujące na potrzeby eksploatacyjne Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6 na okres od 01.01.2016r. do31.12.2017r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul.Oględowska 6 w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 140 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty( zał.nr. 1 do SIWZ), która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie…

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga złożenia: a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  w zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej polegającą na sprzedaż energii oraz świadczenie usług dystrybucji energii. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,

 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○      o  Na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 2 do SIWZ)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
 • W zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. b). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. a), 7. c)., Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcs-staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie, Polska Telefon; (15) 813 00 50 Fax: (15) 813 00 52..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: – ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, – nie została ujawniona do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. . Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2017 r.

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia o posiadaniu stosownej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub licencji umożliwiającej świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw i usług.

***********************************************************************************************

Staszów, 03.12.2015 r.

DM 26.2.2015

Staszów: Dystrybucja energii elektrycznej na 2016 i 2017 dla potrzeb Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6
Numer ogłoszenia: 178235 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52 , strona internetowa www.pcs-staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej na 2016 i 2017 dla potrzeb Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, ul. Oględowska 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji obejmująca: a) dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcom, b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, c) utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Prawo energetyczne definiuje pojęcie przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z nowymi przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Zamawiający wybrał dostawcę energii w trybie przetargu nieograniczonego, umowa na zakup energii elektrycznej została podpisana 30.04.2012r. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii o tyle brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym jest w przypadku punktów poboru Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul.8 marca 8, 35-065 Rzeszów ,rejon Staszów. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Brak jest możliwości technicznych dystrybucji energii elektrycznej przez innego wykonawcę.W związku z powyższym zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające udzielenia zamówienia publicznego na dystrybucję energii elektrycznej z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. Lit.a ustawy Pzp, ponieważ usługi objęte przedmiotem zamówieniamogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PGE Dystrybucja S.A. z sidzibą w Rzeszowie, ul.8 marca 8, 35-065 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie
Andrzej Walczowski

 

 

***********************************************************************************************

DM 26.1.2015

Staszów: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6.
Numer ogłoszenia: 168651 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie , ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, faks 15 813 00 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i infrastruktury Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie w maksymalnej ilości ok.650 000 kWh. 2. Maksymalna łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie: ok. 650 000 kWh, moc umowna obecna: 160 KW, dotychczasowych grupa taryfowa C21. 3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy dla obiektów PCS-u ok. 650 000 kWh rocznie, moc umowna 130 KW, grupa taryfowa C21. 4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą wykonawcy. 5. Rozliczanie między stronami będą odbywać się wg.cen podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym złożonej oferty, która stanowić będzie integralną część umowy. 6. Rozliczenia między stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowego dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych w oparicu o faktury VAT, z zastasowaniem zasad, cen i stawek opłat co miesiąc na podstawie wynikającej z odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i terminem płatności określonym w ofercie..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia. 1.1. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga złożenia : a) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) (zał nr 7do SIWZ). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej polegającą na sprzedaż energii oraz świadczenie usług dystrybucji energii. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły spełnia lub nie spełnia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3 do SIWZ)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W zakresie warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie tj. minimum 1 dostawę o wartości brutto min. 200 tysięcy złotych, obejmującą dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z uzupełnionym formularzem cenowym ( załącznik nr 2 do formularza oferty) b) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. b). Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć łącznie dokumenty wskazane w pkt XIII SIWZ ppkt 7. a), 7. c)., Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). f) Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. g) Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Termin płatności – 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcs-staszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie, Polska Telefon; (15) 813 00 50 Fax: (15) 813 00 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII ppkt 2: lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiednio podanych w pkt XIII ppkt 6 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: – ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, – nie została ujawniona do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. . Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Formularz cenowy

Zał. 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Zał. 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Zał. 5 – Wykaz i charakterystyka obiektów oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01-01-2016 r. do 31.12.2016 r.

Zał. 6 – Wzór umowy

Zał. 7 – Oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Zał. 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 9 – Wykaz dostaw

 

 

 

Numer ogłoszenia: 319458 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168651 – 2015 data 18.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 813 00 50, fax. 15 813 00 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów Sekretariat pokój nr. 208.

 

 

                                                                                                     Staszów, dnia 24.11.2015 roku

DM 26.1.2015

 

 

                                                                                                            Wykonawcy
                                                                                                    
Strona internetowa 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie ul. Oględowska 6.”

 

 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                      

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Poniżej Zamawiający  zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obowiązujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodne z Ustawą z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). Wzory te są także uzgodnione z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. oraz posiadają zapisy wynegocjowane z OSD. W związku z tym, iż wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego nie posiada wszystkich niezbędnych zapisów, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 6 do SIWZ)? Informujemy, iż przyjęcie wzoru umowy przedstawionego przez Zamawiającego nie jest możliwe do realizacji.

Prosimy jednocześnie o stosowną modyfikację pkt 4 Formularza oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu przez Wykonawcę i tym samym podtrzymuje zapis pkt. 4 Formularza ofertowego. Zamawiający pozostaje przy pierwotnej konstrukcji postępowania, zakładającej realizację kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PCS.

 

Pytanie 2
Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 2 – informujemy, że warunki zmiany mocy umownej są określone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający uwzględni zapisy dotyczące zmiany mocy zawarte w obowiązującej Taryfy OSD?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapis §3 ust 2.

 

Pytanie 3
Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 4 – informujemy, że złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia nie mieści się w przedmiocie zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej. Ponadto Wykonawca informuje, że szczegółowe zasady w powyższym zakresie określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji OSD. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie 4

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §3 ust. 7 – informujemy, że granicą własności urządzeń są elementy układu pomiarowo rozliczeniowego. Granicą własności nie jest obiekt. Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 ust. 7, dodatkowo wyjaśniamy, że Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6 jest PPE, miejscem rozgraniczenia własności są zaciski prądowe na wejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, a miejsce usytuowania – Rozdzielnia niskiego napięcia.

 

Pytanie 5

Zał. 6 – projekt umowy §5 ust. 3 – zwracamy się z prośbą o ujednolicenie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisów dotyczących przerw w dostawach energii elektrycznej. Zgodnie z §40 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektromagnetycznego:

„Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych i IV i V dopuszczalny czas trwania:

1)      Jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

 1. a.      Przerwy planowanej – 16 godzin,
 2. b.      Przerwy nieplanowanej – 24 godzin;

2)      Przerw w ciągu roku stanowiący sumę trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w tym przypadku:

 1. a.      Przerw planowanych – 35 godzin,
 2. b.      Przerw nieplanowanych – 48 godzin.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy polegający na zamianie zapisu §5 ust.  3 o treści:

3. W zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług dystrybucji:

a) Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku przerwy planowej -4 godzin, przerwy nieplanowej – 8 godzin.

b) Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć, w przypadku przerwy planowej – 24 godzin, przerwy nieplanowej – 48 godzin.

który otrzymuje brzmienie:
„Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych i IV i V dopuszczalny czas trwania:

1)      Jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

 1. Przerwy planowanej – 16 godzin,
 2. Przerwy nieplanowanej – 24 godzin;

2)      Przerw w ciągu roku stanowiący sumę trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w tym przypadku:

 1. Przerw planowanych – 35 godzin,
 2. Przerw nieplanowanych – 48 godzin.”

 

Pytanie 6

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §9 ust. 1 – prosimy o dodanie następującego zapisu: „Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych w Formularzu oferty Sprzedawcy oraz Taryfie OSD zgodnie z grupą taryfową odbiorcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis przez Wykonawcę (Sprzedającego) ponieważ Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie zaoferowanych cen, nie jest zainteresowany szczegółowymi, obligatoryjnymi składnikami taryfy.

 

Pytanie 7

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §9 ust. 4 – Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Odbiorcy. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczące miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Dniem zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy polegający na zamianie zapisu §9 ust. 4 o treści:

 

4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze zgodnie z terminem płatności oferowanym w przetargu.  Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

który otrzymuje brzmienie:

4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczoną usługę kompleksową, na podstawie otrzymywanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze zgodnie z terminem płatności oferowanym w przetargu. Dniem zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

Pytanie 8

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 1 – przedmiotowy zapis oznacza iż. Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie bez podania przyczyny. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy.  Także wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować zawartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią zawarte. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie 9

Zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 3 – zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisów stanowiących możliwość wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia w przypadku zmiany Taryfy, zapisami powszechnie stosowanymi przez Sprzedawców energii: „W przypadku zmiany Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE, Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni, od dnia powzięcia informacji o zmianach, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do Sprzedawcy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu, jednocześnie informujemy, że zapis §10 ust 3 i ust. 4 zostaje usunięty z projektu umowy i jednocześnie następuje zmiana numeracji ustępów paragrafu. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy, polegający na zmianie zapisów §10 umowy, z treści:

 

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku każdej zmiany Taryfy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. a) Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym trybie Odbiorca składa w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się natychmiast po umożliwieniu OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. Do tego czasu Odbiorcę będą obciążać należności wynikające z realizacji Umowy.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim 30-dniowym

 

wypowiedzeniem w przypadku gdy:

 

5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

6.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

7. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

który otrzymuje brzmienie:

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

4.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

5. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

Pytanie 10

W zał. Nr 6 – projekt umowy – §10 ust. 3 zwracamy uwagę na błędny odnośnik do §15 ust 1 pkt. 1), który powinien określać przypadki zmiany taryfy. W Zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD zatwierdzoną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą Prawo Energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE.

Wobec braku powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w umowie zapisu przewidującego zmianę w tym zakresie: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu, jednocześnie informujemy, że zapis §10 ust 3 i ust. 4 zostaje usunięty z projektu umowy i jednocześnie następuje zmiana numeracji ustępów paragrafu. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w treści umowy, polegający na zmianie zapisów §10 umowy, z treści:

 

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku każdej zmiany Taryfy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. a) Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym trybie Odbiorca składa w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się natychmiast po umożliwieniu OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. Do tego czasu Odbiorcę będą obciążać należności wynikające z realizacji Umowy.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim 30-dniowym

 

wypowiedzeniem w przypadku gdy:

 

5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

6.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

7. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

który otrzymuje brzmienie:

§ 10 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Odbiorca może rozwiązać Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg upłynie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy dotarło do Sprzedawcy lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Odbiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia umożliwić OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu. W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług, ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

2. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się z zachowaniem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku:

a) Odbiorca nie uregulował płatności za świadczone usługi kompleksowe przez co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub instalacji

c) Odbiorca samowolnie wprowadza zmiany w części instalacji oplombowanej przez OSD,

d) Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

e) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

4.W przypadku uniemożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i demontażu tego układu, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, Odbiorca zostanie obciążony należnościami za świadczone usługi kompleksowe naliczone do momentu wstrzymania świadczenia tych usług ustalonymi na podstawie obliczeń szacunkowych z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem ostatniego odczytu oraz opłatą z tytułu utraty układu pomiarowego.

5. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi  i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

Pytanie 11

W zał. Nr 6 – projekt umowy – §13 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców gospodarstw domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo Energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dostosowanie do treści zgodnej z Prawem energetycznym także §10 ust. 5 lit. a).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany zapisu.

 

Pytanie 12

Zał. Nr 6  – projekt umowy – §16 – informujemy, iż przepisy dot. zmiany sprzedawcy są bezprzedmiotowe w umowie kompleksowej. Zmiana sprzedawcy ma miejsce wyłącznie w przypadku rozdzielonych umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie §16 w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §16.

 

Pytanie 13

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcje realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny jednostkowe energii elektrycznej ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis przez wykonawcę.

Cena wg której będzie rozliczana dostawa energii elektrycznej pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy.

Tak więc Wykonawca (Sprzedający) powinien wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu ceny jednostkowej dla grupy taryfowej na cały okres trwania Umowy tj. 12 miesięcy.

 

Pytanie 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wykazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Moc umowna dotychczasowa 160kW, grupa taryfowa C21

moc umowna zgłoszona do przetargu – 140kW, grupa taryfowa przetargowa C21,

Posiadamy aktualną umowę przyłączeniową i warunki przyłączeniowe wydane 26 marca 2009 roku. W okresie przewidywanego terminu trwania umowy nie przewidujemy zmian parametrów dystrybucyjnych.

 

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną, a zapisy SIWZ wskazują jedynie na preferowany sposób jej zawarcia.

Zmiana treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ:

I.

 • w rozdziale XVIII Opis sposobu przygotowania oferty pkt 2. Opakowanie oferty lit. a):

W treści jest:  „nie otwierać do 26.11.2015 r. godz. 10:30”          

Winno być: „nie otwierać do 30.11.2015 r. godz. 10:30”          

 • w rozdziale XIX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2. Termin składania ofert upływa w dniu:

W treści jest:  „26.11.2015 r. godz. 10:00”          

Winno być: „30.11.2015 r. godz. 10:00”          

 • w rozdziale XIX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, sekretariat – pok. 208
  w dniu

W treści jest:  „26.11.2015 r. godz. 10:30”          

Winno być: „30.11.2015 r. godz. 10:30”      

 

II. W związku z tym, iż Zamawiający uwzględniając przesłane zapytania z propozycją zmian zapisów w umowie zmienia załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego www. pcs-staszow.pl(zakładka zamówienia publiczne) udostępnia załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy w nowej wersji. 

Pozostałe warunki niniejszego postępowania nie uległy zmianie.

 

 

Zatwierdził

Dyrektor PCS w Staszowie

Andrzej Walczowski

Załączniki

Zał. 6 – Wzór umowy w nowej wersji

Projekt i wykonanie: d4u.pl